ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 ې ې ړی ې
ړ ې

ې ښǁېۍ ې ګې
Ӂږۍ ړ ې

ړ ې ړ
ې ې ی ې

ې ې ې ې
ګ ې ښ ې

ګ ټۍ ړېې
ې ړ ې

ی ړ ښ
ې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .