ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 

څځ

ې ړ
  ې ې
ی  
ې ړې
 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .