ښ ګ Ǎ  

  ړۍ ڼ

 

ې ې ې ی ی
ې ی ی

ګ ړ
ې ګ ی ی

ښې ښې
ی ی

ԁ ی ږ ې
Ӂ ې ې ې ښ ی ی

ې ړی
ǘ ې ښې ی ی

ې
ډ ρ ې ې ی ی

ټې ګې څ ږ
ګ ې ې ی ی

ې ړ ښې ې ړ
! څ ګ ی ی

ې ݘ ې
ې ې ې ی ی ی

ښ ګ Ǎ ()  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .