ښ ګ Ǎ  

  ړۍ ڼ

 

څ ګ

ګ ې څ   ځې ړ
ړ ځې ړ

ړ ی ې ΁ ړ ړ
ېې ګ ځ ړ

ی ښ ی
ې ې ځ ګ ړ

ۍ ېی
ګټ ښ ړ

ې ڼ ې
ښښ ړ ې ړ

ډې ې
ړ ځې ځ ځې ړ

ښ ګ Ǎ ()  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .