ښ ګ Ǎ  

  ړۍ ڼ

 

ړ ې ږی
ګ ې ې ړ

ډ ړګۍ ښ ګځ ېځې ې
څ ړ ګې ې ېښ

ټ ړېی ځ ښې ګ
ډې ړ

ښ ې
څ ړ 

ې ې ې ی ېڅ ې ړ
ې ې ې

ښ ګ Ǎ ()  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .