ښ ګ Ǎ  

  ړۍ ڼ

 

ې ړی ې څ
ې ј ګ  

ګ ې ګ ې
ړ ې ې ې ټ ې

ی ګ ΁
ې ړ

ې ږ ې ې ګ ړ
څ ې

ې   ګګ
ې ې ښ


ګ ټ

ې ډې ږ ړ ټټ
ې ې

څ ې ړ څ ځ ې
ې

ړ ې ټ ǘ
ډې ې

ښ ګ Ǎ ()  

ړۍ ڼ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .