ښ ګ Ǎ  

  ړۍ ڼ

 

ېې

ې
ۍ ې ې Ԙ

ې ېې ګځ ې ګ ډ
ې ړې

ې څ ې
ې

ښځ ې ې
Ǎې

ې څ ېېږ
  ی ګ

ډې ې ېې
ړ ΁

ړ ې ړ ځ

ې
ګ ېڅ

! ې ې
ړ ګ

ښ ګ Ǎ ()  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .