ښ ګ

  ړۍ ڼ

 

ښ ګ ډ ې

ښ ګ ۱۳۳۵ ګ ې   ې ېږی. ΁ې ړۍ ړې ې ښ ې ې ړې ۱۳۵۳ ǘډۍ ې . ۱۳۵۵ ې ǘډ ی ǘډۍ ې ړی .
څ сېښې ې ۍ ې ګړې ړۍ څ ې.  ې ښ .

ښ ګ ۱۳۵۰ ې ړې . ی () ړ ې ډې ښ ې . ې ې ې ځڼ ډ ګ ΁ ډې ې ې ګټ


 

ښ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .