ښ ګ

  ړۍ ڼ

 

ټ Ӂې ې ې ې ږ
ښ ې ې ې ږ

ې ږ ې
ګ ј ړې ې ې ې ږ

ې ړ څ ې ښ ې
ښ ې ګې  ې ې ې ږ

ې څ ې ې ټۍ
ې  ې ې ې ږ

ې ې ګ
ګ ښ ې  ې ې ې ږ

ګ ې ې ځ
ځ ږ ԁ  ې ې ې ږ

ړ ې ې ګ ې
ې ږې  ې ې ې ږ

۱۷/۹/۱۳۶۴


 

ښ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .