ښ ګ

  ړۍ ڼ

 

ګ ې ԁ څڼ ړی ی
ې ګ ې ړی ی

ډ ې ېږ ې
ی ځې ړی ی

ې ږې ښ ې ې
ې ږ ړی ی

ې ې ګ
ې ې ړی ی

ېږ ی ې
ې ړی ی

Ӂېڅی ی ې
ې ی ΁ И ړی ی

  ۳۱/۵/۱۳۵۷


 

ښ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .