ښ ګ

  ړۍ ڼ

 

ی !

ی !
ی !
ګ ې ې
ګ ې ې څګ ګ ρ
ی ی
ی ی
  ړې ټې ې
ړ ګ
  ېږ ې .

ی !
ی !
ګ ې јې ږ ې
ګ ې ې ې
ѡ ړګ ΁ ړ

ې ږ ې ځ ې
ی !
!
ګ ې Ӂې ډ ځې
ګ ې ې ې ږۍ ېږې
ړ ګې ګږې
ځ
ې ې
ڼ ګ ې څ
ی !
!


 

ښ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .