ښ ګ

  ړۍ ڼ

 
ډ ې

Ӂېڅ ی ې
ې ی ΁ И ړی ی

 

 
ی !
ښ ې
ګ
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .