ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ې ې
ړ ې
Ǎې ې ǘړ
څڅ ې
څ ښ ǘې
څ ې
јړ
ړ څ ې ې
ې څ ښ
ې
ډې ړ ښ
ځ ړ ې
ګ ې ې ړۍ ې
ګې ې


۲۰۰۴  ۲۹
ېښ

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .