ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ې ǁ ǘړ ټۍ ې
ېټ јې ږ ړ
ې څګ ړ ې
ې ې ې ې
ې ګې څ ې ږ
ښ ې
ې ښې
څګ ړې ې
ړ
ې ј ې
ڼǘ ړ ې ې
ې ځې ړ ګې ې


۲۰۰۲  ګ ۲۳
ېښ

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .