ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ګ ګ ې
ښې ې ې
ټ ګ ې ټ
ګ ګ ې
ړې ! ګ ې ې ېږ
Ӂ ې ې
ګ ې ې ې ړ
ټ ټ ې
ې ې ږ
ې ΁ ې
ې ړ ۍ
ړې ې

ګ ٢٠٠٥
ېښ _

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .