ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ښ ډ ې

 

ې ې .

١٣٥٩ ې ېې څ ې .

Ϙ ې ј ١٣٦٠ ې ګ Ϙڼې ځ ١٩٨٢ ې ړ ړ Ș  Ԙ ښ ړ.

١٩٨٩ ې ې Ԙ ې ټټټ څ ۍ ې ټۍ   ړ.

ې   ١٩٩٠ ې Ԙ с ټټټ ې ې ډјټۍ ې ړ ې ١٩٩٢ ې ځ ړ ې ګړې ېږ ړ .

ې  ١٩٩٠ ١٩٩٢ ې Ԙ ډ ښ څګ ړې ګ .

١٩٩٣ څ ١٩٩٨ ې ې ې ١٩٩٧ ې ډ ګӘ ښјې (ې ) ډ ېټ ړ ړ .

١٩٨٩ ې ǘ .

       ړ ې Ԙ ې ړ ې (١٩٨٤-١٩٨٨)ې ې ې ښ ړ.

    ګ ې ټې ې ې ځ ځڼ   ( ځڼ ځ ) ې ΁ .

      ١٣٥٨ ١٩٧٩ څ ې ځ ې ګ ΁ ړ ΁ ټ ڼ ΁ ړې ړ.

       ډ څ ډې ې ې ې ǁ ړ .

ې ǁې ډ ې ځ ې .

    ې ګ .

  ښ ې ()

ړۍ ڼ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .