ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ګ

 

څ ېږ
ږ

څ ǘ Ӂېڅ

ړ

ې

ډ ټ ړ

ې ې ګ

ټ

ې ړ

ړ

ګ

ڼ ڼې

Ӂې

ʘ ې ځ

څ

ې ږې

ې ې ګګ ې

ې ږ

ې ѡ ې

ԁ ځ  ې ږ

ې ځ ټ

ښ ړ ږ

ړ

ې

څ ی ڼ

ڼ

ʘ

Ӂ ښ ې

ړ ۍ

ړ ګ ې

Ӂ ۍ

ې

ګښ

ۍ ې

ځ

""

ې ړ ې

17/01/1994

ګӘ-

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .