ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 


 

Ԙ ښ ې ړ
ګ ې ګځ ΁ ړ
ې ښǁېۍ ښ
ځ ړ ې ښې ړ
ǘ څ ځ ې
ې ځ ېږې ې ې ړ
ې ړ ښ ړ ې ې ړ
ې ښې ښ ړ
ې
ړ
ې ې
() ښ ې ې ځ ړ ړ
13/09/1991
Ԙ-Ș
 

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .