ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ې

ې ړ څګ ځې ې
ې ړې ې
څ ԁې ځې ې ې څ
ښۍ ډ
ښې ې ړ
ې ې ړ
ېږ ې ښ ړ
ګګ ې ې ې ړ ړ
ې ݘ
ې ړ Ԙ
ې ګښ ې
ښ ښǁېۍ څڅ
ې ې ې ې
ې ګې ځې
ې ګ ې ړ
ګې ې ې ړ
ې
ړ ې ې ې
ګ ې
ې ې ړ ړ
Ԙ-Ș
1988/08/28
 

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .