ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

Ӂې ې

Ӂې ې ښ ې
ږ
ځ ې
ړګ

ڼ Ӂږۍ
ړ
ټ ګ ړ  ېې
ړ ړ ړ ړ ېې
   ګ ږ
 
   
ې
ړ
ې ې ۍ  ۍ ړ
Ӂې ډ
ې
ځې  юې ڼ

ړ ښ   ړ   ځ
ګ  
Ӂې ې ښ ې
ځ ې
ې ړ
ګډ ړ ړ
ۍ ښۍ
ږ ǁې
 څ ږ
Ӂې Ӂږۍ
ې ڼ ړ ړ
Ӂې ې ښ ې
ږ
ټ
ړې ۍ ې
ړ
ې ړ
ې ټ ږ ړ    ې
ړ
ې ړ    
ۍ   ړ
Ӂې ې ښ ې
ډ ې  ې
ې ې
ېې  ړې
ې
ې   ږ
ږې ј
ځ   ی
ǘې ې
ۍ
ږ
ی
ښې ګې
ې
ټ
ی ې
ږ    ښ ې ړې
ېښ
Ӂې ې ڼې
ې ې ې ې ړې
Ӂې ې ښ ې!
ږ ځ
ګډ  
ډ ې
ړ ګ ې
ې ی
ی ګ ی
ې ې ړ
ی ې
ې ځ
Ӂې ې ښ ې!
ږ
ټ
΁
ې
΁ ټ ړښ
ځ
ګ ګ
ړ ټ ړې
ې ځې
  ې ړې
Ӂ ې ې
ښې
ې
ې

ټ
ښ
ږ ږ
ې
ښ
ډ ې ړ ډ ډ
ړ ې ړ ړ
ې ړې ې
ځ ې ې ԁې ې
Ӂې ې ښ ې
ږ ړې
ږ ړ

ړ
ѡ ړ
Ӂ ې
  ې ڼې ڼې
ې څ ې
څې ې ې ې
څې ې ړ
  ې ټ ړ
ې ځې
ې
ټ
Ӂې ښ ې
ټې ټې
ډ
ښ ښ
  ړ ړ...
ځ ԁ ԁ ږ
ښ ј ړ
ې ېې ې
ې ړ
ښې ې ې ګ ړی
ګ ړ ی
ې ږ
ې ې
ډ
ۍ ښۍ
ځ!
Ӂې ې ښ ې!
ځ ښې
ې ړ
Ӂې Ӂږۍ
ڼ ړ ړ
ې ې ې
ې ړ ړ
ې ѐ ډ ړ
ې ډ ړ ړ
ې ј ړ
ۍ ړ ړ
ې ګ ې ې ې ېې
ۍ  ې Ӂ ې
ګ ړ ګ
ګ ګړ ې ړې ې ړې ې ې
΁ ږ ډ
ېۍ ښۍ ګ
ې ځ ۍ Ӂ ځ
ړ ې ړ ځ
ډ ڼ ړ ګډ ړ ړ
ډګ ې ړ ډډې ې
ډ ې  ړ
΁ ګ
ې ې ړ
ې ʘ ګ ړ
Ӂې ې ښ !
ښ ېې
ې ј Ș
څ ̘
ې ړ
ښۍ ۍ
ې ړ
ې јې ځې ړ ړ ǘ
ټ ډ
ډې ړ
ږ ړې ې
ې ې ځ
ڼ ړ
Ӂې ې ښ !
ښ ږ ې ړې
ې ې ې
΁ ړ ځېې ځ
ړې  ړ
ېېږې ډډ   ې
ځ
ې ې ږ ې ړې
ړ
ڼ ړ
ې ی  
ګښ
ړ ې ې ږ
ې ږ ې
ې ېې
:
Ӂې ې ښ !
  ې ېږ
ډې ړ
ې ې ږ
ې څ  Ӂ  ګ
  ګ
ڼ ې ړ
ې ړ ګсې ړ
ۍ ې ړ ې ې
ې ړ ې ې ړ
Ӂې ې ښ ې
ې
ېې
:
() ې
ې ې ډ ې
Ӂ
ې
ړ ې ځ
ښ ړ
ړ  
ې  ΁ ځ ړ
Ӂې ې ښ ې!
ږ
ځ ې

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .