ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

 

ی ېړ ړ  ېړ !!!

ښ ې ...

ې ې ې ΁ې ې

΁ې ړ ټټې

ړ ښۍ ې ېښې ې

ې ډډۍ ګ ټ ې ې ړ ġ

څېې ې

ې ې ډې

ې ښې

ږ

ږې ږې

ښ ې

ې

څ ې ځ ګړې ρ

  э

ې ړ ې ې ځǘ

څ ې ځ ټې ړ ǘ ګڼ.

ې!

ې ې ې څ ې ې

ʡ ړې ګ ې

 ښې ښې ځ ې

ګې ې ټې

΁ ې ې

  ԁ ԁ э ې

ځ

  ېړ ې ړ

ې ې ې

ې ړې

ګړې ې ړ

 ې ځǘ

΁ǘ ې ې

  ښې

څ .

ې ږ

ړ ې

  ټ ǘټʘ ....

ې ډ

ې ښې

ې ګې ې ډ

ټ恘 ړ ې

 ې ΁ ړ ()  ې

!

ښ ځǘ ۍ

څ

 ې ې ې

ʡړ ګ

ټګ ټګ

ړ ګې ګې ې

Ϙډډ

  ګ ې

ې ې ې

΁ǘې ې ې

  ګې

ې

ړ ې

ښې

ګ ګډ ړ

ځ ې ګ ګړ

ې ې ټ

ې ې ځ ګځ

ې څ ې

ګ

ې

ږې ې

ѡ ښ

ې ړ ې

ې

΁ ǘ څښ

ρ ړې ې

ρ ښ ګ

ې ټټ

ې

ځ ې ΁ ږ ړګ ټټې

΁ ږ ϡ

΁ ټ څ

 

΁ ѡ΁ ړ ښ

ې

څ ډ ډډ ړ

΁ ځ ړ

ې ړ

ګ ې ړ ې ښ

ې!

ږ ګ ې

څګ ې ې

Ӂڅ ې

ږې ګښ ښ

ږ

ږڅ

ږ .

ښ

ǘ ۍ ږ ښې .

!

ښ ږ ګ ې ې

ې

ې ې څې ې ړ ړې

ې ې

ې ډې ځړې

ې ځ څې ړ ړې

ې ډې ځړې

ې څ ډ ړ ې

  ǁ ګټ

ډ ړ

ټټې ټټې ې ښ.

΁ǘ ӡ

ې ځې .

    ې ړ.

Ӂېڅې ګړې ې ګ ړ

ځ ې ې ې

ړ Ӂې ې .

ǝ !

ې ږ ې

ښ ې

ې ΁ ې

ځ ځ ړ ې ځ

.

ې ښ ې

ې ې ې ټ ې ġ

ډ ې ځ ǎ.

ښ ې

ږ јړې

ې

ې ړ

څې ې

ډې ې с

!

ږ ږ !

ګ !

ګځ!

ږې ګړې

ښ

Ϙډ ډ

ږ څ ګډډ ړ .

ګ ې ښې ې

 ې ړ

ښ ې ې .

ګې

ګې ې ړې ړې

Ӂ

ښ ځ ې.

ې ډ ډ ړ.

ړ !

ږ !

ښ ړ

ړ

ړ

څګ ړ

ړ

ږ ې

ې ړړ

ύ ډې ځړ

ړ

ې ښ ږ

ې ږ ډ ړ ړ

ې ښې

. ېږې ې ږ څ

څ ړ

ږ !

ډ ځ ښ

ې ې ږ

ې ې ړې

ګړ 

ړ

ښ ġ

ګټې ې ې

ړې ې ې

ġ

.

ې ې.

ړ

ښ

ګټ

ړ

ړ.

ې

  ې ۍ ړ ġ

ې ۍ ډې ې ړې

ۍ ړ

ڼ ې

ې ړ ړ

ګ ې јړ

ځ ې

ټې ګځې .

ې ʡ

ځ

ې ږې .

΁ ΁ ȍ ΁ ڼ ې

ρ څ .

ې ځې ګ .

ې Ӂې ړ.

څې ې ړ ړ

ډې ې څ ې.

ې ې ړې ګړ

ې ġ

ګڼ

ې ې ې ې ړې ړې

ۍ ې ړ ځ

ړ

.

!

ړ !

ښ ږ

ږ ې ې

ځږې

ې

ې ې ې

ۍ ې

ډ Θې ې.

ډ ږ ې ې

ډ څ ړ څ .

ځې

ȍ ږ .

ځ ړ

.

ړ !

ځږ

ۍ ΁ǘۍ

ځ ځ ړ

ړ ګ

ې ځ ې

.

΁ ځ ې ګۍ ړ.

ځ ځ ډ

΁

ږ ې ې ې

ڼ ȍ ې

ј

ې ΁ ΁ې ڼې () ګې

΁ .

΁ ΁ ټǘ.

΁ ΁

ګټې ΁ ګټ ګڼ.

!

ځې ې ځ ې ګ

΁ Ӂ

ې

ҝې ΁ ګټ ګ

ږ

    .

ګټ ګټ ј.

ګې ڼۍ ړ

ټ ښ

ځ ې ګ ځ ګځ

΁ې ګړې ې ګۍ ړ

ړ

ې ې ې ړ

ټ .

ګډ ې

ګټ

ځ ښې

څۍ ې ړ

΁ ځ ې ړ

΁ ړ

  ړ.

ځ

ې ړ

ې Ӂ ګ

ې ښ ې ړ ړ.

ځې ې

ې ې

ځړ ӡ

ټڼ ړۍ ګ ړ

ګښ

ړ

ړ

څۍ јړ

  Ӂږ Ӂ

  ڼ ȍ ګ ړ.

ړ !

ځږ !

ږ ڼ ړ

ګ ʡ

ږ ښې ې

ړ ې

څ ȡېڅ څۍ

Ӂ ږ ȍ

ښ ښ

ږ.

!

ږ !

ȍ ڼ

ې

јې ې ړ ړې.

ټ恘 ېږ

ږ

ې

ې ښې ړې.

ې ړ

ې ړ ې јې ې ǘ

ې ڼ

ګې ې ږ ې .

ږ

ګې ې ې

΁ ځ

΁

΁ ټ

  ټ  ΁ ځ ΁ .

ѡ ډۍ ǘ

΁ ۍ ې

΁ ځ ګټ

΁ ڼ ځ

ږ ږ ګ ړ .

ې ړ ...

!

ځږ!

ې ټ ګړ څګ

ږ ځې ې .

ډې ې

ډ ږ څ

ې ۍ ѡ

ړۍ ګ ړ

ڼ څј

ټ恘 ځ

΁ ڼ ګ

΁ ړ ړ.

ګ .

ې ړ

ږ ډ

ј .

څ ړ ې ј

ړ ۍ ې .

ړ ړ

ۍ ΁ې ې ځې ړ

΁ ڼې ΁ ې ړ

΁ ړ ځې ې

ې ړ

ګ ړ ړې ړې

ې ښ !

ې ΁ ې

ې ږ

ѡ ې

ې ډې с.

ګ ږ!

ږ !

ې ې.

ړ ې ې

΁ ړګ ې ړ .

ې ښ څۍ ې .

ې ΁ ړګ

ړې ښې .

څګ   ې...

(ړ ړې ړې ).

΁ ږځګ ټټ

 ړې ړې ډې ځړې .

ې

ږ څ ړ

ګ ې

ځ.

΁ ټ .

΁ ښۍ .

ړ .

΁ې ۍ ړ.

ځ ږ ې

ې څګړ ځ ې.

.

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .