ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ې


ګ ې ړ ې ې
ډې ې ګځ ې
ϡ ې ړګ ې
ې ځ ې ېښې ې ې
ې ې ډ ړ
ې ګ ې ړې ې ې
ښې ې ې ګ ګ ګ
ې ګې ې ې
ې ړ ټ
ګ јړېې ې ې
ې ېښې ې ј ې
ې ړې ې ګ ې ې
12/2/1369

 

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .