ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

ښ

 

ې ښ

ړګ

ې ې

ړ څښ ځګ
ځ ԁ ې ې
ګ ړ  

ې ې ی ښ

ې ې

څ   ې ې

ې ې ې

ړ ې

ګې ۍ

ې    ډې

ې ړ ښ

ې ګ    

ѡ    

ړې   ې  ډې

ې ې

ې ې ې ړ

ټ ԁ ې ړړ

ې ګې ې ې

эǡ ΁ ځ ې

ې ټګ ړ ځ ΁ ېږ  ې

ې ې ټ    ټټ

ې ډ ړ

ې ږ ګ Ԙ

ېږ ې ېږ ګ ΁

ړ ې

ګ

ښ
ږ ې ېږ ې
ې

ې ېږ ړ ې

ړ ړګ јې

ړ ېې

ڼ

ړې ټۍ ې јې

ړ ې

ې ې ې Ԙې ې

ښ ټ

ټ ړ ې ګږ

ېږ ې ړ

ۍ

ګ эې ې

ړ ې ړ

ې ښې ګې څ

()

ړ΁ ږ ړ  

Ԙ

1359/10/2

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .