ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 

ښ

ښ
ی ښ

ښ ټ ښی
ې ی ښ

ې ې ې
ښ ې ې ځ ښ

ې ړ ړی ې
ǐ ښ

ی
څ ښ

څ ځ
Ǎې ړی ښ

ې ړې
ټ ې ښ

ې ځ
ښ ښ .
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .