ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ې ې ړ
ی ړ ړې ړ

ې ј ې ړېې ځ
ځ ی ړ

ځی ې ې ې ړی
ځی ې څ ړ

ی ړی ی ړیی
یې ټ ې ې ړ

څ ې ښی ځ
ړ ښیړ .
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .