ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ې ې ړ ې ړ
ړګی ګ ې ې ړ ې ړ

ړ ګ ې
یܘې ی ې ې ړ ې ړ

Θې ј
ړ   ې ې ړ  ې ړ

ړی ی ېښې ې܎
ې ډ ې ې ړ ې ړ

ې ܘ ړ һ
ې ټیټ ګ ښ ړ јې ې ړ ې ړ.
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .