ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ډې ې ځی ې ې
ړ ی ې

ټۍ څ ې ټ
ښی ېږ ǁېэ ې

ی ی ړ ېږ
یۍ څ ګ ړ ې

ۍ ېښې
څګ ېی ې ۍ ې

یې ېې
ې .
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .