ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 یې ې یې ګځ
ې ګځ

ی  ! ی څ
ګ ګځ

ی ې ړ
ی ی ګې ګځ

ښی ې ښیۍ یړ
څ یګځ

ځ ی یې ګځ 
ی ړ ګځ.
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .