ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 
ې ې ې یی ی
܁ یۍ ی ی

ډې څ ې ی ې ܘی
ې ی ې ی ی

ښ ې ی یې ړ ې
ې ېی ی ی

ډی ې ړ ی ې
ړ ڼی ی

ښی ΁ یی
ې ګې ې ی ی ی.

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .