ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ې
ې ړ ې ې ی

ې ړ ځی ړ ی
ی

ړ
Ӂی ې ې

ې ې څ ړې
ې ی ې

ې ې ړ ی ې
ګ ی یې .
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .