ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ې ې
ې ې

ې ړ ړ ړ ѐ
ې ې ې

ړ ې ی ښ
ې ې ې

ړ ېۍ ی ې ې
ې ې

ړ ې ډ څ
ې ې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .