ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ې ې ځ
یې ګڼ یې ځ

ǁ ې ې ګې ښ
ېېږ یې ځ

څ یې ځ ګ ړ ګ یې ړ
څ ې ې ې ې ځ

ی ګیی
ې ی ې ځ

ې ې ې Ϙې ϫһ   ړېږ
ی ې ځ.
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .