ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ې ې ې ړی
ǁ ړ ړ ړ ې ې ړی

ړی ې یځ ې
ځ ډېې ې ړی

ی ې ړ ګ ېې یې ی ېښ
ی ې ې ې ړی

ښی ی ړ ړ
ړ ې ړی

ړ ې ېښ ې ې ډې یږ
ې ې ԁېی ګې ړی.
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .