ړۍ ڼ

  ښ  "ګ " 
 


ښ

ګ ΁
څ
څګ څګ

΁
ګځ
с ږ ړ
΁څګ ږړǿ
ښ
ښ ړ
ښ
ږ
ړ

ښ

ړ
ګ ځ

ځ
ړ


ځ
ږ
ډ ړ
ډ
ښ
΁
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .