ړۍ ڼ

  ښ  "ګ " 
 
ǁ ګ
ړ
ګډ


ټ

ړ
ǁρ


ǁګډ
ړǁ
ګډ

ړ ډ .

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .