ښ  "ګ "

  ړۍ ڼ

 

 


 

 

څ
ګړ
ښ
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .