ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ړ ټټې ې      
ېښ ګ     

ې ړ ѡ ې ې ځ ې
څګ ځ

ې ړ ړ
ګړی ې  

    ټ ړ
ښ  

ړ ښې ګړی
ی ې  

ړې ټ ښ ې
ګ  

ې   ګټې
ګې ګ   

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .