ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ږ ې څګ ې
ې څګ ې

Ԙ ګ ږ
ې   ې څګ ې

ې
Ӂې Ӂږۍ ڼ ې  څګ ې

ې ړ ړ څې
ېی ګ  ې  څګ ې

ځ ښ ړ ې ډې ګډې
ݘ ې  څګ ې

  ړ ګټ
ځ  ! ې څګ ې

  ې   ې
  ȍ ې ې څګ ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .