ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې څ ې ېی
ې ې ی

ې ې ړ ښ
ړی ړی ېی

ګ ې
ې ړ ې ړی ګی

ټټې ګې ې ښی ې
ښ ړ ړی

ې ځ ېی ۍ
... ې Әټې ړ ې ې ېی

ې ې ی
ګ Ӂی څی

ې ښ
! ې ښ ې ګې
ې ښ ی ې څ ی

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .