ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

! ې ې
ړ ې ې څ ې

ځې ԁې ې ې
ی ښ ې ې

ښ ګ ېی
ې ې! څ ې

ښ ځۍ ې
ې ې ې ې

! ړې ې
ې ړ ې ځ ښ ې

ې ړ
ې

!
ې څ ځ Ӂ ې

ځ ې ځ ېږې јړ
! ې ې ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .