ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ښ ې
ګ ې ېږ ې

ګ
ې ې ǘړ ې څ ې

ځ ې ېږ ې
ګ ی ې ځی څ ې

ې ډې ګې څې ې ګې
ی ښ ې

ې ې ې څې
ې ګې ړږ ډې ې ړې ګ ې

ړ
ړ ې ړ ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .