ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

΁ ړ ی
ځ ې ۍ ګ ی

ځی ې ړ ړ ې ړ
ې ې ی

ښ ې ړ
ې ړ ې  ی

ړ ې څ ې ړې
څ ړ ښ ی

ګ ېښ
څ ی

ځې ې Ӂ ې ړ
ې ی


 
  څ ی

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .