ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې ې ی ېږ ی
ј ې ړ јی

ړ ې ښ ړې ګی
ښ ډډ ې ړ ګې ېښی

ې ړ ې ې ې ې ΁ې ښې ډډ ړ
ځ ې ېی

ېږ ښې ړ ګ
ې ډې ې ړ ګ Ӂی

ګېږ
ې ېښی ېی

ښې ې ی
ې ی

څې څ ښ ې
ې ړ ښې ځی

ړ ښې ې ډېې ګې ړ
ښ ږې ې ې ړ ګګی

ډې ې ښې ې
ګ ې ړ ې ېی

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .