ǁ

  ړۍ ڼ

 


ښې ې
 

Ә ټی ړ   ښ  ی
  ړګی  ی   ګ  ښی    ی
ګ ی ګ ښ
ڼ  ی  ی      ګ     ښی    ی
   ړ ګی   ګ   ړ  
  ی   ګ  ڼ ښی ی
    ی ی  ی ی
ډ ډ   ی   ټ          ښی  ی
  ی  ΁            ǘړ
     ی       څ   ښی ی
с  ی   ګ ی
    ښ  ی ڼ       ښی  ی
            ډ   ی     
ی څږ   ی     څ     ښی   ی 
  ی    ی            ګ    ګ
          ړ        ښی     ی
                       ړړی
  ی  ی ټ         ښی   ی
   ی                           ی
ی               ю          ښی  ی
     ږ    ی       ګټ                  
       ی                    ښی      ی
ی               ی          ی      ړږی
څ    ږی    ی                  ښی  ی
        ی       ی     ټ    ټ   ی      ی
   ی            ی             ښی      ی
                     ډ                 ږ
ی         ی               ښی      ی 
ی  ګ  ی      ی    ی   ی  ی
ښی         ی     ړګی            ښی   ی
ږ        ی   ګ  ړی   ی          ی
    څ         ی                 ښی     ی
  ګ         ړ          ی    ړی  ښی     ی
    ډډ                    ښی   ی
ټ      ی           ی   ښی
 ړ                           ښی     ی
ګی   сی    ی         ړی   ی   
        ړی                    ښی   ی

 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .