ǁ

  ړۍ ڼ

 


ې
ښی  ټ        

ې ګ ړ
ړ
ړ ې ړ څ ی ړ
ې ټ ԁ ې ږ

ګ ډ ړ
ې ډ ګ ړ

ې څې ګ ړ
ځ ږ ې ړ
ی ړ
ې ړ
ګ ې ړی
ې ی ړ

ګ ې څ ڼ ی
ړګ ګ ړ
ې ې ړ
ې ې ړ
ړګی څګ ښ
ړ
ښ

 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .