ǁ

  ړۍ ڼ

 


ګږی ګی

 

ګ  ڼ ګ
ی ګ ی ږ   ګ
ی    ښی
ږ ړ ځ ښ ګ
  ی     ږ
ځ
ږ ګ
ګ ړ ګ
ځ
ګ ځی   ګ
     ډډ         ښ  
څ
  ګی  ړ ګ
  ی ږ ړګ
ږ  ی  ښ      ګ
  ی      
ړ   ی       ګ

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .