ǁ

  ړۍ ڼ

 ګی ی څ ډۍ ړی
ښ ګۍ ی ړۍ ړی
ړ ټی ی ی ی
ی ۍ ړی
ڼ ګ ی
ی ړ ی ګډی ړی
ګ ی ΁ ګڼډ ی ی ی ی
ی ۍ ړی
ړ ی ی ښی څږی
ۍ ړی
ی ړ ی ړږ
ی ی ی ړۍ ړی
΁ ځ ړ ی
ی ټی ګی Ӂۍ ړی
ډ ǘړی ګ ی
ۍ ړی

ǁی

ی

ښ ی

ی ړی

ښ

 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .