ǁ

  ړۍ ڼ

 


ې
 

ې ږ ې
ۍ ې
ې
ۍ ې ځ ړ ګ ې
ښ ې
ځ ې
ډ ې ې ږ ږ ې
ځ ݘ ټ ړګ ې
ې ی ړ ډ ې
ږ ј ې
ښ ې ی ې

 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .