ǁ

  ړۍ ڼ

 


ګټ ړ

ی
ګ ی ړ
ټ ړ

 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .