ǁ

  ړۍ ڼ

 


ǘی ی

ګ ی
ړ ښ ګ ی

ګی ی ګځی
ځ ړ ی

ږ ǘی ی ی
ی ΁ ګ ی

ی ګ
ی ږ ړ ی ی ی

ی ی
څګ ی ی ی

ی ј ې ګڼ ې
ړ ې ې

ی ګی ی ی
ی ی

ی
ې ې ښ ې


 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .